URČENO KLIENTŮM, KTEŘÍ HLEDAJÍ AKREDITOVANÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ HRAZENÝ ÚŘADEM PRÁCE

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Okruhy: Základy obsluhy MS Windows
Textový editor MS Word
Tabulkový procesor MS Excel
Práce s internetem a elektronickou poštou
Hodin: 40
Cena: 4 400,- Kč při minimálním počtu 3 posluchačů

Absolventi kurzu budou schopni vytvářet a upravovat dokumenty v aplikaci Microsoft Word, vytvářet sešity a pracovat s daty v aplikaci Microsoft Excel, odesílat a zpracovávat elektronickou komunikaci v aplikaci Microsoft Outlook.

Harmonogram

Celkem hodin: 40
Jednotlivé okruhy: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – 1 hodina
Základy obsluhy MS Windows – 10 hodin
Textový editor MS Word – 12 hodin
Tabulkový procesor MS Excel – 12 hodin
Práce s internetem a elektronickou poštou – 5 hodin

Cíle kurzu

Absolvent bude schopen:
– Pracovat ve stromové struktuře. Spouštět aplikace.
– Vytvářet a upravovat dokumenty v aplikaci MS Word a nastavovat tiskový výstup.
– Vytvářet a editovat sešity v aplikaci MS Excel, vytvářet základní vzorce a grafy. Bude schopen nastavit tiskový výstup konkrétních oblastí.
– Přijímat a odesílat elektronickou poštu v prostředí aplikace MS Outlook, pracovat s přílohou pošty.
– Vyhledávat na internetu, pracovat s obsahem stránek, odesílat formuláře.

Učební osnovy

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Základy obsluhy MS Windows Základní seznámení s počítačem a jeho přídavnými zařízeními
Mechanika ovládání operačního systému MS Windows
Filosofie a zobrazení MS Windows, pojem Okno a manipulace s okny
Mechanismus provozu aplikací v MS Windows
Filosofie stromové struktury složek, pojmy disková jednotka, soubor, složka
Program Průzkumník a jeho využití pro manipulaci se soubory a složkami
Základní principy uživatelské bezpečnosti a antivirový ochrany
Princip a správa tisku
Textový editor MS Word Spuštění a ukončení práce s textovým editorem
Otevření, zavření, vytvoření a uložení dokumentu
Úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů, netisknutelné znaky,
Psaní textu,
Vkládání symbolů a speciálních znaků
Označování textu – znaku, slova, řádku, několika řádků, odstavce, celého dokumentu
Kopírování, přesun a mazání textu
Vyhledání a nahrazení textu
Formátování textu
Kopírování formátů textu
Práce se styly pro text a odstavec
Dělení slov na konci řádku
Formátování odstavce – znak konce odstavce, odrážky
Kontrola pravopisu v dokumentu
Tabulátory, zarážky pro tabulátory
Orientace stránky, okraje, velikost stránky
Konec stránky v dokumentu
Záhlaví a zápatí dokumentu
Číslování stránek dokumentu
Náhled – ukázka dokumentu před vytištěním
Tisk dokumentu – počet kopií, výběr stránek, volba tiskárny
Tabulkový procesor MS Excel Spuštění a ukončení práce s tabulkovým kalkulátorem Excel
Otevření, zavření, vytvoření a uložení sešitu
Vložení, přejmenování, odstranění, kopírování a přesun listu
Úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů, označování buněk, jejich kopírování a přesun
Práce s příčkami – uzamčení záhlaví sloupců či řádků
Vkládání čísla, data a textu do buněk
Formátování obsahu buněk
Vkládání a odstraňování řádků a sloupců
Změna výšky řádku a šířky sloupce
Hledání a nahrazování dat v listu
Vytváření vzorců pomocí matematických operátorů
Odkazování na buňky – relativní, absolutní, smíšené odkazy
Práce s funkcemi
Vytváření a úprava grafu
Náhled – ukázka před tiskem
Nastavení listu pro tisk – opakování řádku na začátku každé tištěné strany
Tisk – označených buněk, listu, celého sešitu, počet kopií
Práce s internetem a elektronickou poštou Prostředí klienta elektronické pošty MS Outlook a jeho ovládání, informace o jiných klientech el.pošty
Tvorba neformátovaných a formátovaných zpráv, jejich odesílání a přijímání, odpovídání na zprávy a předávání zpráv Práce s přílohou zprávy el.pošty
Nebezpečí elektronické pošty, zásady ochrany před viry
Prostředí prohlížeče internetových stránek MS Internet Explorer. Pohyb po internetových stránkách a mezi nimi
Důležité www servery u nás
Sociální sítě a jejich kladné a záporné vlivy na společnost

Ověření získaných znalostí a dovedností

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):
Závěrečný písemný test – 25 otázek z probírané látky. Účastník prokáže teoretické znalosti z probíraných okruhů, zejména základních pojmů PC. – 0,5 hodiny

Praktická zkouška: Samostatné vypracování dvou úloh na PC dle předlohy. Úlohy budou obsahovat zadání textového dokumentu a XLS sešitu. Úlohy budou uchazečem odeslány elektronickou poštou na zadanou schránku pro kontrolu u komise. – 1,5 hodiny

Účast na kurzu musí být min. 80%.
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): 75%

OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

Okruhy: Základy obsluhy MS Windows
Textový editor MS Word
Tabulkový procesor MS Excel
Práce s internetem a elektronickou poštou
Hodin: 80
Cena: 12 800,- Kč při minimálním počtu 3 posluchačů

Absolventi kurzu budou schopni vytvářet a upravovat dokumenty v aplikaci Microsoft Word, vytvářet sešity a pracovat s daty v aplikaci Microsoft Excel, odesílat a zpracovávat elektronickou komunikaci v aplikaci Microsoft Outlook.

Harmonogram

Celkem hodin: 80
Jednotlivé okruhy: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – 1 hodina
Základy obsluhy MS Windows – 9 hodin
Textový editor MS Word – 29 hodin
Tabulkový procesor MS Excel – 29 hodin
Práce s internetem a elektronickou poštou – 12 hodin

Cíle kurzu

Absolvent bude schopen:
Rutinně zvládnout ovládání PC, správu souborů a provoz aplikací v prostředí Microsoft Windows.
Zvládnout základní konfiguraci MS Windows, natavení tiskárny, práce v prostředí počítačových sítí
Zvládnout běžné činnosti při práci s textovým editorem Microsoft Word.
– Tvorba a úprava dokumentů
– Formátování textu, použití stylů
– Práce s tabulkou
Zvládnout běžné činnosti při práci s tabulkovým procesorem Microsoft Excel
– Tvorba a úprava tabulek
– Formátování tabulek
– Pokročilá tvorba vzorců a funkcí
– Tvorba grafů
– Definice tisku
Efektivně pracovat v prostředí Microsoft Outlook
– elektronická pošta, práce s kontakty
– Kalendář, plánování akcí a schůzek,
– Evidence úkolů, zadání a zpracování

Učební osnovy

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Základy obsluhy MS Windows Filosofie stromové struktury složek, pojmy disková jednotka, soubor, složka
Program Průzkumník a jeho využití pro manipulaci se soubory a složkami
Zálohování dat
Ergonomie pracoviště
Zdravotní problémy způsobené používáním počítače
Rozdíly v ovládání různých verzí MS Windows
Základní pojmy a principy práce v sítích LAN
Základní principy uživatelské bezpečnosti a antivirový ochrany
Princip a správa tisku
Textový editor MS Word Spuštění a ukončení práce s textovým editorem
Otevření, zavření, vytvoření a uložení dokumentu
Úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů, netisknutelné znaky,
Psaní textu, oprava, vyhledání
Vkládání symbolů a speciálních znaků
Označování textu – znaku, slova, řádku, několika řádků, odstavce, celého dokumentu
Kopírování, přesun a mazání textu
Formátování textu
Kopírování formátů textu
Práce se styly pro text a odstavec
Dělení slov na konci řádku
Formátování odstavce – znak konce odstavce
Kontrola pravopisu v dokumentu
Tabulátory, zarážky pro tabulátory
Formát číslování a odrážek
Orientace stránky, okraje, velikost stránky
Konec stránky v dokumentu
Záhlaví a zápatí dokumentu
Číslování stránek dokumentu
Náhled – ukázka dokumentu před tiskem
Tisk dokumentu – počet kopií, výběr stránek, volba tiskárny
Práce s dlouhými dokumenty.
Oddíly, jejich nastavení.
Tabulky – zásady jejich vytváření (návrhový režim tabulky).
Manipulace s tabulkami. Tabulka MS Word, tabulka jako objekt MS Excelu.
Používání polí pro výpočty v tabulkách. Základní matematické operace a funkce.
Hromadná korespondence
Tabulkový procesor MS Excel Spuštění a ukončení práce s tabulkovým kalkulátorem Excel
Otevření, zavření, vytvoření a uložení sešitu
Vložení, přejmenování, odstranění, kopírování a přesun listu, hledání, nahrazení
Úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů
Práce s příčkami – uzamčení záhlaví sloupců či řádků
Vkládání čísla, data a textu do buněk
Formátování obsahu buněk
Vkládání a odstraňování řádků a sloupců
Změna výšky řádku a šířky sloupce
Označování buněk, řádků a sloupců
Kopírování, přesun a mazání buněk
Vytváření vzorců pomocí matematických operátorů
Odkazování na buňky – relativní, absolutní, smíšené odkazy
Vytváření a úprava grafu
Záhlaví a zápatí – číslování stránek, vložení data, názvu souboru, autora sešitu
Náhled – ukázka před tiskem
Nastavení listu pro tisk – opakování řádku na začátku každé tištěné strany
Tisk – označených buněk, listu, celého sešitu, počet kopií
Matematické a statistické funkce
Datum a čas
Databázové funkce a vyhledávací funkce
Textové funkce
Logické funkce
Excel jako databáze, třídění, filtrace
Práce se seznamy
Kontingenční tabulky a grafy
Analytické nástroje
Makra a Moduly
Práce s internetem a elektronickou poštou Prostředí klienta elektronické pošty MS Outlook a jeho ovládání, informace o jiných klientech el.pošty
Schránka el.pošty, její umístění a filosofie zasílání zpráv
Tvorba neformátovaných a formátovaných zpráv, jejich odesílání a přijímání, odpovídání na zprávy a předávání zpráv Práce s přílohou zprávy el.pošty
Základní orientace v dalších složkách MS Outlook – zejména Kontakty a Kalendář
Nebezpečí elektronické pošty, zásady ochrany před viry
Prostředí prohlížečů internetových stránek MS Internet Explorer, FireFox, Google Chrom
Filosofie umísťování stránek na internetových serverech
Základní pojmy, jako URL, IP atd.
Pohyb po internetových stránkách a mezi nimi
Důležité www servery u nás
Ukládání odkazů na stránky, celých stránek a jejich částí na lokální disk
Princip činnosti vyhledávacích serverů a jejich využití
Elektronický obchod, jeho princip, klady a zápory
Sociální sítě a jejich kladné a záporné vlivy na společnost

Ověření získaných znalostí a dovedností

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):
Závěrečný písemný test – 25 otázek z probírané látky. Účastník prokáže teoretické znalosti z probíraných okruhů, zejména základních pojmů PC. – 0,5 hodiny

Praktická zkouška: Samostatné vypracování dvou úloh na PC dle předlohy. Úlohy budou obsahovat zadání textového dokumentu a XLS sešitu. Úlohy budou uchazečem odeslány elektronickou poštou na zadanou schránku pro kontrolu u komise. – 1,5 hodiny

Účast na kurzu musí být min. 80%.
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): 75%

TVORBA WWW STRÁNEK

Okruhy: Tvorba stránek v HTML a CSS
Základy programování a algoritmizace v PHP
Návrh efektivních relačních databází
PHP – Skriptovací jazyk
Hodin: 80
Cena: 13 600,- Kč při minimálním počtu 3 posluchačů

Absolvent kurzu zvládá vytvoření a zprovoznění webové stránky dle zadání od velmi jednoduché až ke složitější aplikaci.
Absolvent je připraven vytvářet www stránky pomoci technologií XHTML a CSS, PHP s využitím databáze MySQL. Absolvent je schopen pracovat samostatně a své poznatky a znalosti rozšiřovat a plně využít ve svém zaměstnání.

Harmonogram

Celkem hodin: 80
Jednotlivé okruhy: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – 1 hodina
Tvorba stránek v HTML a CSS – 34 hodin
Základy programování a algoritmizace v PHP – 20 hodin
Návrh efektivních relačních databází – 10 hodin
PHP – Skriptovací jazyk – 15 hodin

Cíle kurzu

Absolvent bude schopen:
– Vytvářet a spravovat jednoduché a středně rozsáhlé weby.
– Vytvářet stránky pomocí technologie XHTML, CSS a PHP
– Umět navrhovat relační databáze, včetně komunikace pomocí SQL

Učební osnovy

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Tvorba stránek v HTML a CSS Základní pojmy
Úvod do jazyka HTML
Blokové elementy v HTML
Fyzické formátování textu, vkládání znaků
Logické formátování textu
Seznamy
Odkazy a záložky v HTML
Práce s obrázky
Tabulky
Rámy (frames)
Formuláře
Rozšiřující popis HTML stránky v elementu HEAD
Rozšíření HTML
Úvod do kaskádových stylů
Základy práce s CSS styly
Formátování textu v CSS
Další formátování v CSS
Základy programování a algoritmizace v PHP Úvod do programování
Základní pojmy
Proměnné a datové typy
Operátory, výrazy
Metody programování
Základní příkazy jazyka PHP
Základní algoritmy
Shrnutí
Návrh efektivních relačních databází Úvod do relačních databází
Základní pojmy
Součásti logického a fyzického návrhu
Návrh a normalizace databáze
E-R diagramy
Praktické ukázky a vlastní návrhy
PHP – Skriptovací jazyk Úvod k dynamickým stránkám
Úvod do PHP
Syntaxe jazyka
Funkce
Datový typ – Pole
Formuláře
Práce se soubory

Ověření získaných znalostí a dovedností

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická zkouška):

Závěrečná praktická zkouška – vytvoření projektu – www stránek dle předlohy. WWW stránky budou viditelné online pro členy zkušební komise. – 2 hodiny

Účast na kurzu musí být min. 80%.
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): 75%

 

CENY ŠKOLENÍ

 • Od
  4 400 /kurz
 • ZÁKLADY OBSLUHY PC

 • Základy obsluhy MS Windows
 • Textový editor MS Word
 • Tabulkový procesor MS Excel
 • Práce s internetem a elektronickou poštou
 • Celkem 40 hodin
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Oblíbené

 • Od
  12 800 /kurz
 • OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

 • Základy obsluhy MS Windows
 • Textový editor MS Word
 • Tabulkový procesor MS Excel
 • Práce s internetem a elektronickou poštou
 • Celkem 80 hodin
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT
 • Od
  13 600 /kurz
 • TVORBA WWW STRÁNEK

 • Tvorba stránek v HTML a CSS
 • Základy programování a algoritmizace v PHP
 • Návrh efektivních relačních databází
 • PHP – Skriptovací jazyk
 • Celkem 80 hodin
 • NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Nezávazný dotaz / poptávka

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš Email (vyžadováno)

  Zpráva / druh služby

  Opište ověřovací kód captcha

  Napsali o nás

   by Jana Chalupníčková on ngskoleni.cz
  POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST (dle Sylabu ECDL)

  Jsem ráda, že jsem dostala příležitost se kurzu zúčastnit. Veškeré nově získané vědomosti a dovednosti jsou pro mě velkým přínosem. Oceňuji vysoce profesionální přístup obou lektorů a jejich srozumitelný způsob výkladu.

  Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, což mě mile překvapilo a pánům lektorům (Ing. Lukáš Nesvadba a Ing. Jakub Vytiska) za to upřímně děkuji.

  S průběhem kurzu jsem byla velmi spokojena, mohu jedině doporučit!

   by Jana Chalupníčková on ngskoleni.cz
  POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST (dle Sylabu ECDL)

  Jsem ráda, že jsem dostala příležitost se kurzu zúčastnit. Veškeré nově získané vědomosti a dovednosti jsou pro mě velkým přínosem. Oceňuji vysoce profesionální přístup obou lektorů a jejich srozumitelný způsob výkladu.

  Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, což mě mile překvapilo a pánům lektorům (Ing. Lukáš Nesvadba a Ing. Jakub Vytiska) za to upřímně děkuji.

  S průběhem kurzu jsem byla velmi spokojena, mohu jedině doporučit!

   by Lucie Nová on ngskoleni.cz
  počítačová gramotnost (ECDL)

  Naučila jsem se lépe a efektivněji pracovat s počítačem.

  S celým kurzem jsem byla velice spokojena.

  Můžu jen doporučit.

  Page 1 of 14:
  «
   
   
  1
  2
  3
   
  »